DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử chúng tôiThư viện ảnh

Liên kết website

ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM nhiệm kỳ 2010 - 2015

DANH SÁCH ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Phú

Bí thư

2

Trịnh Xuân Thái

UV BTV

3

Trần Bá Tú

ĐUV

4

Ngô Ngọc Hùng

ĐUV

5

Đinh Thị Bình

ĐUV

6

Trần Ngọc Mai

ĐUV

 7
Nguyễn Quang Sinh  ĐUV
 8 Phan Văn Lâm  ĐUV
 9 Lê Hùng Sơn
ĐUV

10

Phạm Nhữ Quốc

ĐUV